Glock in my purse lil uzi vert lyrics

Image
Glock in my purse lil uzi vert lyrics Lyrics start: [Intro: Lil Uzi Vert] You wanna know a secret? (Shh) I'm not from this earth (I'm not) You wanna know a secret? I'm not from this earth (Earth) I never had a birth (Yeah!) Fell in love with the perc' (What?) I used to eat dirt (Yeah!) Now it's vlone my shirt (Aye!) Put a glock in my purse (Huh? mustard on the beat, Ho) Put a glock in my— (Purse, Mm) [Chorus: Lil Uzi Vert] Put a glock in my purse (Huh? purse) Put a glock in my purse (Yeah! purse) Put a glock in my purse (Yeah! purse) No, This is not a purse (Yeah!) How the fu*k this a purse? (How?) Ain't no lip gloss in it (Uhh! -Uhh! ) Only lean, Penicillin (Penicillin) All my n!gga's, They dealing (Dealing) [Verse 1: Lil Uzi Vert] Bought a 'rari, No ceiling (Skrr) And i know about the killings (Killings) But don't talk about the killings (Woah!) The best rapper from philly (Yeah!) Run the game, No achilles (Yeah! sheesh) I ain't like tlc (Uhh!

Sri shankaracharya varyam lyrics in kannada

Sri shankaracharya varyam lyrics in kannada


Sri shankaracharya varyam lyrics in kannada


Lyrics start:


॥ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ತವಃ (ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯವರ್ಯಂ) ॥

ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯವರ್ಯಂ

ಸರ್ವಲೋಕೈಕವಂದ್ಯಂ ಭಜೇ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರಮ್ |


ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರೇಽತಿದಕ್ಷಂ

ಯೋಗಿಗೋವಿಂದಪಾದಾಪ್ತಸನ್ಯಾಸದೀಕ್ಷಮ್ |

ದುರ್ವಾದಿಗರ್ವಾಪನೋದಂ

ಪದ್ಮಪಾದಾದಿಶಿಷ್ಯಾಲಿಸಂಸೇವ್ಯಪಾದಮ್ || ೧ ||


ಶಂಕಾದ್ರಿದಂಭೋಲಿಲೀಲಂ

ಕಿಂಕರಾಶೇಷಶಿಷ್ಯಾಲಿ ಸಂತ್ರಾಣಶೀಲಮ್ |

ಬಾಲಾರ್ಕನೀಕಾಶಚೇಲಂ

ಬೋಧಿತಾಶೇಷವೇದಾಂತ ಗೂಢಾರ್ಥಜಾಲಮ್ || ೨ ||


ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾವಿಭೂಷಂ

ಚಂದ್ರಮೌಲೀಶ್ವರಾರಾಧನಾವಾಪ್ತತೋಷಮ್ |

ವಿದ್ರಾವಿತಾಶೇಷದೋಷಂ

ಭದ್ರಪೂಗಪ್ರದಂ ಭಕ್ತಲೋಕಸ್ಯ ನಿತ್ಯಮ್ || ೩ ||


ಪಾಪಾಟವೀಚಿತ್ರಭಾನುಂ

ಜ್ಞಾನದೀಪೇನ ಹಾರ್ದಂ ತಮೋ ವಾರಯಂತಮ್ |

ದ್ವೈಪಾಯನಪ್ರೀತಿಭಾಜಂ

ಸರ್ವತಾಪಾಪಹಾಮೋಘಬೋಧಪ್ರದಂ ತಮ್ || ೪ ||


ರಾಜಾಧಿರಾಜಾಭಿಪೂಜ್ಯಂ

ರಮ್ಯಶೃಂಗಾದ್ರಿವಾಸೈಕಲೋಲಂ ಯತೀಡ್ಯಮ್ |

ರಾಕೇಂದುಸಂಕಾಶವಕ್ತ್ರಂ

ರತ್ನಗರ್ಭೇಭವಕ್ತ್ರಾಂಘ್ರಿಪೂಜಾನುರಕ್ತಮ್ || ೫ ||


ಶ್ರೀಭಾರತೀತೀರ್ಥಗೀತಂ

ಶಂಕರಾರ್ಯಸ್ತವಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಃ |

ಸೋಽವಾಪ್ನುಯಾತ್ಸರ್ವಮಿಷ್ಟಂ

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯವರ್ಯಪ್ರಸಾದೇನ ತೂರ್ಣಮ್ || ೬ ||


ಇತಿ ಶ್ರೀಶ್ರೀ ಭಾರತೀತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಕೃತ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ತವಃ |


Lyrics end:

Comments

Popular posts from this blog

Nessa virada do ano vamos fazer diferente letra

Veendum janmangalil lyrics in malayalam

Nad ekach bailgada sharyat lyrics in marathi